Vés al contingut

Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006

De Viquidites
Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006
Escut del País Valencià
Projectes germans
  Article a la Viquipèdia
  Obres relacionades a Viquitexts
Modifica dades a Wikidata

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006 és una llei orgànica promulgada el 10 d'abril de 2006 que atorga al País Valencià un règim d'autonomia en substitució de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 1982, el qual deroga.

Citacions[modifica | modifica el codi]

Preàmbul[modifica | modifica el codi]

 • La Comunitat Valenciana va sorgir com a conseqüència de la manifestació de la voluntat autonòmica del poble de les províncies valencianes.
 • La tradició valenciana provinent de l'històric Regne de València es va trobar amb la concepció moderna del País Valencià i va donar origen a l’autonomia valenciana, com a integradora dels dos corrents d'opinió que emmarquen tot allò que és valencià en un concepte cultural propi en l’estricte marc geogràfic que abasta.
 • La Generalitat vetlarà per la defensa de la identitat i els valors del Poble Valencià i el seu patrimoni històric.

Títol I. La Comunitat Valenciana[modifica | modifica el codi]

Article primer

 • El Poble Valencià, històricament organitzat com a Regne de València, es constituïx en Comunitat Autònoma, dins de la unitat de la nació espanyola, com a expressió de la seua identitat diferenciada com a nacionalitat històrica i en l'exercici del dret d’autogovern que la Constitució espanyola reconeix a tota nacionalitat, amb la denominació de Comunitat Valenciana.
 • La Comunitat Valenciana és l’expressió de la voluntat democràtica i del dret d’autogovern del Poble Valencià i es regix pel present Estatut, que és la seua norma institucional bàsica.
 • La Comunitat Valenciana té com a objectiu la consecució de l’autogovern en els termes d’este Estatut, reforçar la democràcia i garantir la participació de tots els ciutadans en la realització dels seus fins.

Article segon

 • El territori de la Comunitat Valenciana comprén el dels municipis integrats en les províncies d’Alacant, Castelló i València.

Article tercer

 • Gaudixen de la condició política de valencians tots els ciutadans espanyols que tinguen o adquirisquen veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Article quart

 • La Bandera de la Comunitat Valenciana és la tradicional Senyera composta per quatre barres roges sobre fons groc, coronades sobre franja blava vora el pal.

Article quint

 • La seu de La Generalitat serà el palau d'este nom, a la ciutat de València.

Article sext

 • La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.
 • L'idioma valencià és l'oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l'ensenyament del, i en, idioma valencià.
 • La Generalitat garantirà l'ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el seu coneixement.
 • Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.
 • S'atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.
 • L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l'idioma valencià.

Títol II. Dels drets dels valencians i valencianes[modifica | modifica el codi]

Article 8

 • Els valencians i valencianes, en la seua condició de ciutadans i ciutadanes espanyols i europeus, són titulars dels drets, deures i llibertats reconeguts en la Constitució Espanyola i en l’ordenament de la Unió Europea i en els instruments internacionals de protecció dels drets humans, individuals i col·lectius, en particular, en la Declaració Universal de Drets Humans, en els Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics i de Drets Econòmics, Socials i Culturals, en la Convenció Europea de Drets de l’Home i Llibertats Fonamentals i en la Carta Social Europea.

Article 9

 • Tots els ciutadans tenen dret que les administracions públiques de La Generalitat tracten els seus assumptes de forma equitativa i imparcial i en un termini raonable i a gaudir de servicis públics de qualitat.
 • La Generalitat vetlarà per una Administració de Justícia sense demores indegudes i pròxima al ciutadà.
 • Tots els valencians tenen dret a participar de forma individual, o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana.

Article 10

 • La Generalitat defendrà i promourà els drets socials dels valencians que representen un àmbit inseparable del respecte dels valors i drets universals de les persones i que constituïxen un dels fonaments cívics del progrés econòmic, cultural i tecnològic de la Comunitat Valenciana.

Article 12

 • La Generalitat vetlarà per la protecció i defensa de la identitat i els valors i interessos del Poble Valencià i el respecte a la diversitat cultural de la Comunitat Valenciana i el seu patrimoni històric. La Generalitat procurarà, així mateix, la protecció i defensa de la creativitat artística, científica i tècnica, en la forma que determine la Llei competent.

Article 13

 • La Generalitat garantirà l'ús de la llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte.

Article 14

 • Els poders públics vetlaran pels drets i necessitats de les persones que hagen patit danys causats per catàstrofes naturals i sobrevingudes.

Article 15

 • A fi de combatre la pobresa i facilitar la inserció social, La Generalitat garantix el dret dels ciutadans valencians en estat de necessitat a la solidaritat i a una renda de ciutadania en els termes previstos en la Llei.

Article 16

 • La Generalitat garantirà el dret d'accés a un habitatge digne dels ciutadans valencians.

Article 17

 • Es garantix el dret dels valencians i valencianes a disposar de l'abastiment suficient d'aigua de qualitat.
 • Tota persona té dret a gaudir d’una vida i un medi ambient segur, sa i ecològicament equilibrat.

Article 19

 • Queda garantit el dret dels valencians a l’accés a les noves tecnologies i que La Generalitat desenrotlle polítiques actives que impulsen la formació, les infraestructures i la utilització de les mateixes.

Títol III. La Generalitat[modifica | modifica el codi]

CAPÍTOL I

Article 20

 • El conjunt de les institucions d’autogovern de la Comunitat Valenciana constituïx La Generalitat.
 • Formen part de La Generalitat: les Corts Valencianes o Les Corts, el President i el Consell.
 • Són també institucions de La Generalitat la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu i el Comité Econòmic i Social.

CAPÍTOL II

Article 21

 • La potestat legislativa dins la Comunitat Valenciana correspon a Les Corts, que representen el poble. Les Corts són inviolables i gaudixen d’autonomia.
 • Les Corts tenen la seua seu en el Palau dels Borja de la ciutat de València, podent celebrar sessions en altres llocs de la Comunitat Valenciana quan els seus òrgans de govern així ho acorden.

Article 23

 • Les Corts estaran constituïdes per un nombre de Diputats i Diputades no inferior a noranta-nou, triats per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.
 • Per a poder ser proclamats electes i obtindre escó, els candidats de qualsevol circumscripció hauran de gaudir de la condició política de valencians i hauran d'haver sigut presentats per partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors.
 • Els membres de Les Corts, fins i tot després d’haver cessat en el mandat, gaudiran d'inviolabilitat per les opinions manifestades i pels vots emesos en l’exercici de les seues funcions.
 • Les Corts són elegides per quatre anys. El mandat dels seus Diputats finalitza quatre anys després de les eleccions, o el dia de la dissolució de la Cambra pel President de La Generalitat .

Bibliografia[modifica | modifica el codi]