Vés al contingut

Usuari:Docosong/Locució llatina

De Viquidites

Les locucions llatines són frases en llatí que s'utilitzen en català amb un significat pròxim a l'original. En l'ús popular aquestes locucions es coneixen com a «llatinades». Atès que el llatí va ser la llengua d'expressió cultural i científica en Europa fins al segle XVIII, moltes locucions han perviscut en el llenguatge jurídic, filosòfic, tècnic, religiós, mèdic i científic.

Locucions llatines[modifica | modifica el codi]

A[modifica | modifica el codi]

 • A posteriori
"A partir del que ve després"; es diu de l'argumentació que es fa amb una experiència prèvia.
 • A priori
"A partir del que ve abans"; es diu de l'argumentació que es fa sense experiència prèvia.
 • Ab illo tempore
"Des d'aquell temps".
 • Ab imo pectore
"De tot cor".
 • Ab initio
"Des del començament".
 • Ab intestato
Situació jurídica que es dóna quan algú mor sense haver fet testament.
 • Ab ovo
"Des de l'ou", més concretament "des del començament"; expressió extreta d'un poema d'Horaci on parla d'Homer que a la Ilíada relata la guerra de Troia, no des de l'ou d'on va néixer Hèl·lena, sinó in media res, és a dir enmig de l'assumpte (vid.).
 • Ab uno discent omnes
"D'un sol aprenen tots"; fa referència a la funció de generalitzar la saviesa que té la docència.
 • Ab urbe condita
"Des de la fundació de la ciutat", títol amb què es coneix la història de Roma de l'historiador romà Titus Livi, que anava des dels temps de Ròmul, fundador de l'urbs, fins als segle I aC.
 • Accessit
Literalment "s'hi ha acostat"; es diu del premi que en un certamen s'entrega a aquell oponent que ha demostrat mèrits per ser premiat, però no suficient per merèixer el primer guardó.
 • (Reductio) ad absurdum
"Reducció a l'absurd"; es diu de l'argumentació que prova la falsedat d'una altra a partir de la seva negació.
 • Ad hoc
"(Expressament) per a això".
 • Ad hominem
"Contra l'home"; es diu de l'argumentació que prova de refutar-ne una altra dirigint-se contra la persona que la defensa, i no contra la mateixa idea de l'argumentació.
 • Ad (o in) infinitum
"Fins a l'infinit", "eternament".
 • Ad kalendas graecas
 — Suetoni (II.87) l'atribueix a August.
Literalment vol dir "a les calendes gregues"; les calendes eren el nom que rebia el primer dia de cada mes del calendari romà, però no en el grec; per tant l'expressió té un significat semblant a dir en català el trenta de febrer.
 • Ad libitum
"A plaer", "al gust de cadascú". L'autor d'una obra preveu que l'intèrpet actuï lliurement en un passatge determinat.
 • Addenda
Literalment "allò que s'ha d'afegir"; conjunt de notes addicionals que es posen a final d'un escrit, el qual complementen.
 • Adeste fideles
"Veniu, fidels"; títol i primers mots d'un himne litúrgic anònim que hom canta el dia de Nadal.
 • Agenda
Literalment "Allò que s'ha de realitzar"; llibreta on hom apuntes els compromisos que té cada dia.
 • Alias
"D'una altra manera"; es diu del mot amb què es coneix una persona.
 • Alma mater
Literalment "mare nodridora"; abreviació del nom Alma Mater studiorum Università di Bologna ("Mare nodridora d'estudiants, Universitat de Bolonya"), usada avui per a referir-se al centre universitari on hom ha cursat estudis.
 • Alter ego
"Altre jo"; es diu de la persona amb la que hom comparteix moltes afinitats.
 • Altius, citius, fortius
"Més alt, més ràpid, més fort"; lema oficial del moviment olímpic internacional.
 • Anno Domini
"En l'any del Senyor"; equivalent a "després de Crist".
 • Ante meridiem
"Abans del migdia".
 • Audaces fortuna iuvat
"La fortuna ajuda els audaços".
 • Ave Caesar, morituri te salutant
"Ave Cèsar, els que han de morir et saluden"; salutació tradicional que exclamaven els gladiadors abans de començar un combat al Colosseu de Roma.
 • Aurea mediocritas
"La daurada moderació"; tòpic literari extret d'una oda d'Horaci en què es lloa la vida moderada, a mig camí entre la pobresa i la riquesa, i lliure dels problemes que ambdues comporten.

=== B ==0

Beatus ille
"Feliç aquell"; tòpic literari extret de l'Epodes d'Horaci en què s'ensalcen les virtuts de viure i treballar el camp, oposades als tràfecs de la vida urbana.
Bis
"Dues vegades" o "per segona vegada"; es diu de la repetició d'un tema musical en un concert o dels números dels portals de les cases quan han d'ocupar l'espai que abans ocupava un sol edifici
Bonus pater familias, un terme del dret romà, bon pare de família

C[modifica | modifica el codi]

Campus
"Camp", referit al lloc on hi ha les facultats d'una universitat.
Captatio benevolentiae
"Captació de la benvolença"; es diu de les paraules que hom diu abans d'un espectacle o presentació, amb les quals s'espera posar l'ànim dels oients de la seva part.
(Dominica ante) carnes tollendas
"(Diumenge abans d')apartar les carns" o "carnestoltes"; festivitat del calendari cristià en què es deixa de menjar carn per preparar-se per Pasqua.
Carpe diem
Literalment "cull el dia", però traduït normalment com "viu el moment"; expressió extreta d'una oda d'Horaci que incita a viure el present.
Casus belli
"Motiu de guerra".
Cave canem
"Vés amb compte amb el gos"; frase que apareixia inscrita en les entrades d'algunes cases romanes.
Cedant arma togae
"Que les armes deixin pas a les togues"; frase de Ciceró que defensa la superioritat del poder civil davant del militar.
Ceteris paribus
"Mantenint-se tota la resta constant"
Circa
Circa és un adverbi sinònim d'al voltant de. Prové del llatí i s'utilitza habitualment de forma abreujada com «ca.» per descriure dates quan només se'n coneix la data aproximada.
Coitus interruptus
"Coit interromput"; mètode de prevenció de l'embaràs.
Collige, virgo, rosas
"Cull roses, donzella"; començament d'un epigrama d'Ausoni que ha donat nom a un tòpic literari que invita les noies a estimar mentre encara són joves i belles.
Confer
"Compara"; formula usada en manuals per citar altres autors.
Consensus
"Consens".
Consumatum est
"Tot s'ha acabat"; últimes paraules que els evangelis atribueixen a Jesús en la creu.
Corpore insepulto
"Amb el cos insepult"; es diu de la missa que se celebra amb el cos del difunt present.
Corpus
"Cos"; es diu del conjunt d'obres escrites per un autor.
Cui prodest
"A qui aprofita?"
Cum laude
"Amb una lloança"; es diu de la qualificació intermèdia en un examen, vegeu també maxima cum laude.
Curriculum vitae
"La carrera de la vida"; informe que hom fa de la seva vida laboral.

D[modifica | modifica el codi]

De facto
"De fet" o "en la pràctica"; oposat a de iure.
De incognito
"D'incògnit".
De iure
"Per dret".
Deficit
Literalment "manca" o "falta"; es diu en economia quan les despeses d'una empresa superen els beneficis.
Delirium tremens
Literalment "deliri tremolós"; malaltia consistent en al·lucinacions i tremolors, provocada per l'abús de begudes alcohòliques.
Deo gratias
"Gràcies a déu"
Desiderata
plural de desideratum "allò desitjat"; demanda feta a una biblioteca perquè adquireixi un determinat llibre.[1]
Deus ex machina
"el Déu que baixa de la grua"; l'expressió significa "solució improvisa, d'últim moment", i té el seu origen en la tècnica d'alguns tràgics grecs que remataven les seves obres amb l'aparició d'un Déu (un actor caracteritzat que penjava d'una grua) que resolia tots els conflictes.
De visu
"De vista".
Dies irae
dia de la ira, primers mots i títol de la seqüència gregoriana sovint executada durant les cerimònies per les morts
Dixi
"He dit"; expressió amb la qual hom dóna per acabat el discurs que ha fet.
Dixit
"Ha dit"; es diu quan hom vol citar algú altre.
Doctor honoris causa
doctor per causa de l'honor, títol acadèmic honorífic
Do (tibi) ut des
"(Et) dono perquè em donis"; es diu en favors recíprocs.
Dura lex, sed lex
"La llei és dura, però és la llei"; frase que expressa la idea que la llei és inflexible per a tothom.

E[modifica | modifica el codi]

Ecce homo
"Heus aquí l'home"; paraules de Ponç Pilat en presentar Jesús després de ser flagel·lat i coronat amb espines. Tot junt (eccehomo) significa persona malferida, colpejada.
Ego te absolvo
"Jo et disculpo"; fórmula màgica utilitzada pel sacerdot a la fí del sagrament de la penitència dins de la religió catòlica per a confirmar que tots els pecats han sigut perdonats.
Errare humanum est et confiteri errorem prudentis
"Errar és humà, confessar l'error és de savis", una de les multiples variants a la versió sàvia de Qui té boca, s'équivoca.
Et alii
"I altres" (abreviat et al.). Expressió que s'utilitza per abreviar la llista d'autors d'una obra col·laborativa i s'afegeix després del primer o primers autors.
Et cetera
"I altres coses" (abreviat etc.).
Ex abrupto
"D'una manera brusca"; ha donat el substantiu exabrupte.
Ex absurdo
quan la prova d'un teorema consisteix en provar que totes les alternatives són absurds, es parla d'una prova ex absurdo
Ex aequo
"Per igual", "pels mateixos mèrits"; es diu quan en una competició o certmanen dos o més participants han quedat empatats en la primera posició.
Ex cathedra
Literalment "des de la càtedra"; es diu principalment del Papa quan parla de les veritats relatives a la fe cristiana, o d'algú que parla amb to d'autoritat.
Ex libris
"Dels llibres de"; marca estampada en un llibre que n'identifica el propietari.
Ex nihilo
"Del no-res"; es diu de l'ésser o cosa creat sense matèria preexistent.
Ex novo
"De nou"; es diu quan una empresa o investigació s'ha de començar de nou.
Ex officio
"Per ofici"; es diu quan una persona ocupa un càrrec perquè n'exercix un altre de relacionat. Per exemple el President de França és ex officio co-Príncep d'Andorra.
Ex professo
"Expressament".
Ex voto
"Per vot (a una divinitat)"; es diu de l'ofrena feta a un Déu pel compliment d'un favor, catalanitzat com exvot.
Excusatio non petita, accusatio manifesta
"L'excusa no demanada manifesta l'acusació"; es diu quan algú s'excusa d'alguna cosa de la qual no ha estat acusat, palesant així la seva culpabilitat.
Exempla docent
"Els exemples ensenyen".
Exempli gratia
"Per exemple".
Extra muros
"Fora de les muralles", és a dir "als afores".

F[modifica | modifica el codi]

Facile est inventis addere
És fàcil millorar coses, després que algú les ha inventades.
Facilius inter philosophos quam inter horologia conveniet
És més fàcil que hi hagi acord entre els filòsofs que entre els rellotges. Sèneca ironitza i fa befa de la divergència perpètua dels filòsofs, a una època a la qual els rellotges indicaven l'hora molt aproximativament.
Fac simil o facsímil
Literalment "fes-ho igual"; reproducció d'un text per facilitar-ne l'estudi.
Fac totum o Factòtum
Literalment "fes-ho tot"; es diu de la persona que en una empresa realitza totes les feines.
Facta, non verba
"Fets, no paraules".
Festina lente
"Afanya't lentament": traducció d'una frase d'Eurípides que August solia dir per prevenir els generals contra la temeritat i la pressa.
Fiat iustitia et pereat mundus
"Que es faci la justícia i que s'enfonsi el món", lema de l'emperador romanogermànic Ferran I. Existeix la variant Fiat iustitia ruat caelum, "Que es faci la justícia i que s'enfonsi el cel", atribuïda erròniament a un polític romà de nom Luci Calpurni Pisó.
Fiat iustitia ne pereat mundus
"Que es faci la justícia perquè el món no s'enfonsi", frase del filòsof Hegel que corregeix l'expressió Fiat iustitia et pereat mundus.
Fugit irreparabile tempus
"El temps fuig irremeiablement"; frase extreta de les Geòrgiques de Virgili sobre la fugacitat del temps.

G[modifica | modifica el codi]

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
"Gaudim doncs, mentre som joves"; primers versos de De brevitate vitae o Gaudeamus igitur, himne dels estudiants universitaris compost al s.XIII.
Gens una sumus
"Som una família"; lema de la Federació Internacional d'Escacs.
Graecia capta ferum victorem cepit
"Grècia, sotmesa, va sotmetre el brau vencedor"; vers d'Horaci que parla de la introducció de la cultura grega a Roma després de la conguesta de Grècia al s. II aC.
Gratia Dei
"Per la gràcia de Déu".
Gratia gratiam parit
"Un favor engendra un altre favor"; traducció d'un vers d'una tragèdia de Sòfocles.
Gratis et amore
"De franc i per amor".
Grosso modo
"De manera barroera", "a grans trets".
Gravamen
"Càrrega"; es diu de la càrrega que afecta un bé immoble i, per extensió, els béns mobles, en benefici d'un tercer.

H[modifica | modifica el codi]

Habeas corpus (ad subjiciendum)
: "Tingues el cos present (per a sotmetre'l al jutge)"; institució processal - creada pel parlament anglès el 1679 - segons la qual tota persona detinguda ha de ser posada a disposició de l'autoritat judicial competent que decideixi si ha de ser engarjolat o posat en llibertat.
Habeas data
Habitat
Literalment "ell habita"; conjunt de condicions ambientals en què es desenvolupa un ésser viu.
Hic et nunc
"Aquí i ara".
Hic sunt dracones
"Aquí hi ha dracs".
Homo homini lupus
"L'home és un llop per a l'home"; frase extreta d'una obra de Plaute que va esdevenir un lema de la filosofia moral de Thomas Hobbes
Homo sapiens
"L'home que pensa"; denominació que Linné va donar en la seva obra a l'ésser humà modern.
Homo unius libri
Un home d'un sol llibre
(Doctor) honoris causa
"Per honorar-lo"; es diu del guardó que s'entrega - principalment a les universitats - a aquelles persones que han destacat en un camp determinat.
Horror vacui
"Por al buit"; necessitat artística de cobrir un espai buit o una superfície blanca amb una obra o pintura, present sobretot al barroc

I[modifica | modifica el codi]

Ibídem
: "Al mateix lloc", utilitzat principalment en referències bibliogràfiques per a indicar que la informació prové de la mateixa font, ja citat in extenso més alt[2]
Id est
: "Això és"; equival a "és a dir".
Idem
: "Això mateix".
Im malam partem
És l'aplicació d'una norma a supòsits no regulats expressament en la seva lletra però que són similars als contemplats per ella, perjudicant al reu.
In absentia
: "En absència (de)".
In albis
: "En blanc".
In articulo mortis
: "En el moment de la mort"; es diu de la benedicció que un capellà dóna a un moribund. També s'utilitza en el dret per indicar altres decisions i accions preses en el trànsit final de l'individu cap a la mort, com ara un matrimoni celebrat quan un dels cònjuges està en perill de mort.
In crescendo
: "En el moment de créixer"; es diu de l'augment d'intensitat dels sons en un concert musical.
In dubio abstine
En cas de dubte val més abstenir-se.
In dubio libertas
En cas de dubte tens la llibertat.
In dubio pro reo
: "En cas de dubte, a favor de l'acusat"; fórmula jurídica que recorda el principi que ningú por ser acusat sense proves.
In extenso
: "'en tota la seva extensió, no abreujat[3]
In extremis
: "En els últims moments".
In fraganti (delicto)
: "Mentre (el delicte) crema"; es diu quan un delinqüent és descobert en el moment de cometre el delicte.
In infinitum
Vegeu ad infinitum.
In medias res
: "Enmig de l'assumpte"; expressió extreta d'Horaci que parla d'Homer, el qual a la Ilíada narra la guerra de Troia no des del començament, sinó a partir del desè any. Vegeu ab ovo.
In memoriam
: "En record (d'una persona morta)".[4]
In mente
: "En la ment", "en la intenció".
In pectore
: "En el pit", "en el cor"; es diu quan hom ha pres una decisió però la manté en secret fins al moment de fer-la oficial.
In situ
: "Al (mateix) lloc".
In vitro
: "En un vidre"; es diu dels experiments biològics - principalment de la fecundació - que es realitza en un laboratori, amb instruments especials.
In vivo
: "En viu".
Infra
: "Avall", "més avall"; adverbi usat en llibres per citar fragments posteriors del mateix. Oposat a supra, sol aparèixer combinat amb confer (vegeu).
INRI
: Sigles de "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum" ("Jesús de Natzaret, rei del jueus") que solen escriure's a les imatges de Crist crucificat.
Inteligenti pauca
: "A l'intel·ligent poques (paraules basten).
Inter nos
: "Entre nosaltres", "amb confiança".
Interim
: "Entretant"; moment intermedi entre dos fets.
Ipso facto
: "En el mateix acte", "immediatament".
Ira furor brevis est
: "La ira és una bogeria momentània"; frase extreta d'un epode d'Horaci.
Ite, missa est
: "Aneu-vos-en, la missa s'ha acabat"; frase amb què l'oficiant dóna per acabada la celebració litúrgica.
Item
: "Igualment", "també"; com a adverbi es diu com a introducció dels apartats en un escrit o enumeració; com a nom fa referència a una paraula clau que identifica un escrit, llibre, document, etc.
Iunior o Junior
: "Més jove"; oposat a senior (vegeu).

L[modifica | modifica el codi]

Lapsus calami
"Error del càlem"; es diu de l'error que hom comet en escriure.
Lapsus linguae
"Error de la llengua"; es diu de l'error que hom comet en parlar.
Lapsus memoriae
"Error de memòria"; es diu de l'error que hom comet en no recordar correctament un determinat fet.
Lato sensu
"En sentit ampli"; oposat a stricto sensu.
Laudatio
"lloança"; discurs pronunciat a la cerimònia d'una promoció d'un doctor o Doctor honoris causa
Locus amoenus
"Tòpic que evoca un paisatge constituït, generalment per un prat, uns arbres, aigua que brolla o corre, cant d'ocells, brisa agradable... És un tòpic abundant en la poesia, un exemple el trobem a la Bucòlica I de Virgili.

M[modifica | modifica el codi]

Magister dixit
"El mestre ho ha dit"; frase amb què els escoliastes medieval citaven arguments d'Aristòtil; ara es fa servir entre membres d'una organització per a referir-se al cap de la mateixa.
Magna cum laude: amb magna lloança, grau acadèmic.
Magnum opus: "Obra major, obra mestra".
Manu militari: "Per mà militar", "per la força de les armes".
Mare magnum
"Mar grossa", "maregassa"; confusió, daltabaix.
Mare nostrum
"El nostre mar"; nom que donaven els romans al mar Mediterrani.
Maxima cum laude: "amb magna lloança", grau acadèmic.
Maxime: "Sobretot".
Mea culpa: "Per culpa meva".
Memento: Literalment "recorda (tu)"; part de la missa en què es fa una pregària pels fidels; nota destinada a fer recordar algunes coses.
Memorandum
Literalment "allò que s'ha de recordar"; nota destinada a recordar algunes coses; relació de fet referents a un tema.
Mens sana in corpore sano
"Una ment sana en un cos sa"; frase de Juvenal, extreta d'una de les seves sàtires, on dia què han de demanar els homes als déus.
Miles gloriosus
"Soldat gloriós"; figura literària popularitzada per Plaute
Mirabile dictu
"Meravellós a dir";
Mirabile visu
"Meravellós a veure";
Miserere (mei, Deus)
"Compadiu-vos (de mi, Déu)"; psalm 50 de la Bíblia, resat principalment davant una mort imminent.
Modus operandi
"manera d'obrar", "manera de fer"
Modus ponens
"manera de situar-se", nom d'un tipus de raonament en lògica, vegeu també Modus tollens
Modus vivendi
"Manera de viure", especialment referida a com es guanya hom la vida.
Mors certa, hora incerta
"La mort és certa, la seva hora, incerta".
Motu proprio
"Per propi moviment"; "per pròpia iniciativa".
Multa docet fames
"La fam ensenya molt".
Mundus vult decepi
"El món vol ser enguanyat".
Mutatis mutandis
"Canviant les coses que s'han de canviar", "salvant les distàncies".

N[modifica | modifica el codi]

Nihil est in intellectu quod non antea fuerit in sensu
No hi ha res al nostre coneixement que no ha sigut abans als nostres sentits, principi antic de base del sensualisme, ravifat per Tomàs d'Aquino i John Locke
Nihil novum sub sole
"No hi ha res nou sota el sol"; No hi ha res realment nou.
Nil satis, nisi optimum
"Res és prou bo, tret del millor".
Noli me tangere
"No em toquis"; frase pronunciada per Jesús a Maria Magdalena després de ressuscitar (Joan 20,17).
Nolo contendere
"No vulc disputar"; utilitzat al dret penal dels Estats Units.
Nomina
Plural de nomen ("noms"); llista dels empleats que treballen en una empresa.
Non bis in idem
"No dues vegades pel mateix"; principi processal que impedeix que un mateix fet delictiu pugui ser jutjat dues vegades.
Non olet
"No fa olor"; referit als doblers, significa que no importa la seva provinença.
Non plus ultra
"No més enllà"; inscripció que Hèrcules va gravar a les dues columnes que va aixecar a l'estret de Gibraltar per commemorar la més occidental de les seves gestes.
Non scholae, sed vitae
"(Hem d'aprendre) no per a l'escola, sinó per a la vida"; sentència de Sèneca.
Non semper Saturnalia erunt
"No sempre seran les saturnals", festes romanes en honor al Déu Saturn; no tots els dies són festa.
Nosce te ipsum
"Coneix-te tu mateix"; traducció d'una inscripció grega al santuari d'Apol·lo a Delfos que va esdevenir un dels lemes de Sòcrates
Nota bene
Literalment "observa bé"; aclariment que es posa al final d'un text per part de l'autor (abreujat NB, a diferència de NT, nota del traductor)
Nullus agenti dies longus est
"Cap dia és llarg per a l'home treballador"; cita de Sèneca.
Nullus sucumbere vel superari possit qui illum in bello detulerit
Ningú que va portar-la (= l'Espasa de Vilardell) pot perdre o guanyar una batalla de Jaume I
Numerus clausus
"Nombre tancat"; quantitat límit de persones que es poden matricular en un determinat curs.
Numquam duo, semper tres
mai a dos, sempre tres. Precepte monàstic per tal d'evitar relacions homosexuals massa íntimes
Nunc est bibendum
"Ara s'ha de beure"; començament d'una oda d'Horaci en què celebra la victòria d'August a la batalla d'Àccium i que s'usa com a exhortació a festejar un esdeveniment.

O[modifica | modifica el codi]

O tempora! O mores!
"Oh temps, oh costums!"; exclamació de les Catilinàries de Ciceró.
Obiit
"Va morir"; formula usada en inscripcions funeràries.
Odi et amo
"Odio i estimo"; començament d'un poema curt de Catul usat per a destacar la curta distància que separa els sentiments d'amor i d'odi.
Omnia mors aequat
"La mort tot ho iguala"; fragment d'un vers de Claudi Claudià
Omnia vincit amor
vegeu Amor vincit omnia.
Opera minora
"Obres menors"; es diu dels treballs menys importants d'un autor.
Opera prima
"Primer treball".
Opus Dei
"Obra de Déu", actualment una prelatura religiosa
Ora et labora
"Resa i treballa"; lema de l'orde del benedictins.
Ora pro nobis
"Resa per nosaltres"; formula que es repeteix després de la invocació d'una lletania.
Otium sine litteris, mors est et hominis vivi sepultura
"L'oci sense estudi és la mort i l'enterrament d'un home viu"; sentència de Sèneca.

P[modifica | modifica el codi]

Pascendi Dominici Gregis
En pasturar el folc del senyor, títol de l'encíclica antimodernista de Pius X
Pater familias
"Cap de família"; a Roma, home que ostentava la màxima autoritat en una casa.
Pater Patriae
"Pare de la Pàtria"; títol honorífic que el Senat atorgava a aquelles personalitats que havien destacat en la defensa de l'Estat.
Patria potestas
"Pàtria potestat"; poder dels pares sobre els fills.
Peccata minuta
"Pecats menors".
Per capita
"Per caps"; s'usa en la locució renda per capita.
Pereant (illi) qui ante nos nostra dixerunt (pensaverunt) (atribuït a Eli Donat)
Que pereixin els que van dir les mateixes coses que nosaltres abans de nosaltres. Es diu quan algu formula una idea que pensa nova, i que descobreix després que ja hi ha hagut algú que va dir (o pensar) la mateixa cosa.
Per saecula saeculorum
"Pels segles dels segles".
Per se
"Per ell mateix".
Persona non grata
"Persona no desitjable".
Placebo
Literalment "agradaré"; medicament que alleuja el malalt per suggestió.
Placet
Literalment "agrada"; permís.
Plus
"Més"; quantitat que es dóna de més en una paga.
Post coitum omne animal triste
Després de fornicar, cada ésser viu és trist, atribuït a Galè
Post data
Literalment "després de la data"; nota que s'afegeix al final d'una carta ja signada i datada.
Post hoc, ergo propter hoc
"Després de la cosa, per tant degut a la cosa"; fa referència a la relació causa-efecte.
Post meridiem
"Després del migdia", abreujat PM i usar per precisar les hores, sobretot en l'àmbit anglosaxó (al mediterrani se solen donar en format de 24 hores per evitar ambigüitats)
Post mortem
"Després de la mort".
Post scriptum
"Escrit després"; nota que s'afegeix al final d'un escrit.
Prima facie
"A primera vista".
Prima luce
"Amb la primera llum", "a trenc d'alba".
Prima non datur et ultima dispensatur
"La primera no és donada i l'última és perdonada". Proverbi utilitzat pels estudiants, demanant no haver de fer la primera i última classe del curs.
Primum vivere, deinde philosophari
"Primer, viure; després, filosofar"; cita atribuïda a Hobbes.
Primus inter pares
"El primer entre iguals".
Pro indiviso
"Sense dividir"; situació jurídica que es dóna quan hom mor sense haver establert la repartició de l'herència.
Prosit
"Que aprofiti"; es diu abans de fer un brindis.

Q[modifica | modifica el codi]

Quae nocent, docent
"Allò que fa mal, ensenya".
Qui non zelat, non amat
"Qui no sent gelosia, no estima"; sentència de Sant Agustí
Quid
"El què", punt essencial d'una qüestió.
Quid pro quo
Tot i que el diccionari defineix aquesta locució com "error que consisteix a prendre una cosa per altra", s'utilitza sovint per a indicar que una cosa es dóna a canvi d'una altra. Un exemple prou conegut es troba a la pel·lícula "El silenci dels anyells" (1991), en què el Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) ofereix un quid pro quo a l'agent Clarice Starling (Jodie Foster): ell li donarà informació sobre un assassí si ella, a canvi, li explica detalls de la seva infantesa.
Quis custodiet ipsos custodes?
"Qui vigilarà als vigilants?"
Quod erat demonstrandum (Q.E.D.)
"Que és el que volíem demostrar"; expressió amb què, en matemàtiques, es dóna per acabada una demostració.
Quod natura non dat, reddere cura potest
"Allò que la naturalesa no dóna, l'esforç ho pot proporcionar".
Quod natura non dat, Salmantica non praestat
"Allò que la naturalesa no dóna, (la universitat de) Salamanca no ho concedeix"; si no es tenen aptituds naturals per estudiar, de res serveix anar a un bon centre.
Quo vadis, Domine
"On vas, Senyor?"; paraules que alguns escrit apòcrifs atribueixen a Sant Pere quan, en fugir de Roma durant la primera persecució, se li va aparèixer Jesús.
Quorum
Nombre mínim d'assistents a una reunió per què les decisions que s'hi prenguin tinguin validesa; abreviació de quorum praesentia sufficit "la presència dels quals és suficient".

R[modifica | modifica el codi]

Rara avis
"Au estranya"; animal o persona de característiques costums singulars.
Referendum
"Literalment "allò que ha de ser consultat"; consulta popular.
Requiem
Abreviació de Requiem aeternam dona eis, Domine "Dóna'ls els descans etern, Senyor"; pregària que hom resa pels difunts.
Requiescat in pacem (R.I.P.)
"Descansi en pau", gravat a les làpides dels cementiris
Rictus
"Obertura de la boca".
Rigor mortis
"Rigidesa de la mort"; estat de rigidesa que sobrevé a un cadàver al cap de poc de morir.
Rosa de spinis floret
"(També) una rosa floreix d'entre les espines"; cita de Sant Jeroni referida a Sant Hilaró, de pares pagans.

S[modifica | modifica el codi]

Sancta sanctorum
"El més sagrat del sagrat"; nom amb què es designava l'habitació del Temple de Jerusalem a la qual només hi podien accedir els sacerdots. Actualment s'usa per a referir-se a un lloc privat i personal al qual només hi poden accedir uns pocs elegits.
Sapere aude
"Atreveix-te a saber", lema de la Il·lustració
Senior
"Major" (vegeu Junior).
Si vis amari, ama
"Si vols ser estimat, estima"; sentència de Sèneca presa del filòsof Hecató.
Si vis pacem para bellum
"Si vols la pau, prepara la guerra.
Sic
"Així". També s'usa entre parèntesis per expressar distància entre l'autor del text i el contingut d'una cita literal.
Sic transit gloria mundi
literalment "així passa la glòria del món" fent referència a com en són d'efímeres les vanitats humanes
Sine die
Literalment "sense dia"; "sense data determinada".
Sine ira et studio
Literalment "sense rancúnia ni parcialitat". Frase de l'historiador Tàcit a la introducció als seus "Annals", per donar a entendre la seva neutralitat enfront els fets que narra.
(Conditio) sine qua non
"(Condició) sense la qual"; es diu de la condició necessària perquè es faci una cosa.
Sol omnibus lucet
"El sol brilla per a tothom"; cita de Petroni.
Species inquirenda
"Espècie per investigar" en classificació biològica
Statu quo
"En l'estat en què"; en diplomàcia fa referència a l'estat de coses anterior a un conflicte bèl·lic.
Status quaestionis
es refereix a les aportacions que altres autors han fet prèviament, i que s'han de conèixer per comprendre la qüestió a ser tractada.
Stricto sensu
"En sentit estricte".
Sub conditione
"Sota condició (que)".
Sub iudice
"Sota el jutge" o "en mans del jutge"; es diu de la qüestió que es troba en ple procés judicial.
Sui generis
"Del seu gènere"; es diu d'una persona de caràcter especial.
Suo tempore
"Al seu temps".
Superavit
Literalment "ha superat"; es diu en economia quan els beneficis d'una empresa superen les despeses.
Supra
"Més amunt"; adverbi usat en llibres per citar fragments anteriors del mateix. Oposat a infra, sol aparèixer combinat amb confer (vegeu).
Sursum corda
"Amunt els cors"; fórmula litúrgica amb què es donen ànims als fidels.
Syllabus Errorum
o amb el seu nom complet Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores (Síl·labus general dels principals errors de la nostra època) és una recapitulació de 80 idees que en Pius IX va desabonar vehementment com a heterodòxies, considerat com un libel contra la modernitat.

T[modifica | modifica el codi]

Tabula rasa
"Llençol en blanc", expressió usada pels defensors del coneixement extret de l'experiència, que afirmen que la persona neix amb la ment en blanc
Tam in onere, quam in honore
"Tant en les càrregues i obligacions, com en els honors"; citada a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, llibre de la visita al Deganat del Vallès, efectuada el 1682, full 22.
Tempus fugit
"El temps s'escola", tòpic literari sobre la brevetat de la vida
Terminus ante quem
"Terme abans del qual"; en història, data abans de la qual se situa un esdeveniment de cronologia desconeguda.
Terminus post quem
"Terme després del qual"; en història, data després de la qual se situa un esdeveniment de cronologia desconeguda.
Tertium non datur
"No es dóna un tercer", "no hi ha una tercera possibilitat"; cita de Ciceró.
Testes habet et bene pendentes
testicles i ben penjants
Timeo danaos et dona ferentes
temo els grecs fins i tot si porten obsequis
Timeo hominem unius libri
tem un home d'un sol llibre
Totum revolutum
"Tot regirat"; confusió, desordre.
Transfert
Literalment "traspassa" o "transfereix". Traspàs d'un jugador a un altre equip.
Tres faciunt collegium
"Tres fan un col·legi"; sentència de Justinià I segons la qual fan falta tres persones per formar una societat.


U[modifica | modifica el codi]

Ubi amici, ibi opes
"On hi ha amics, allí hi ha riqueses"; cita de Plaute.
Ubi amor, ibi dolor
"On hi ha amor, allí hi ha dolor".
Ubi bene, ibi patria
"On estem bé, allí tenim la pàtria"; cita de Ciceró.
Ubi sunt
"On són?"; tòpic literari que parla del pas de la vida dels homes, famós sobretot per l'obra de Jorge Manrique
Una voce
"Amb una sola veu, unànimement".
Unus flos non facit ver
"Una flor no fa primavera".
Urbi et orbi
"A la ciutat i al món". Formula utilitzada per les congregacions romanes o en les benediccions solemnes del Papa per a indicar que s'adrecen no solament a la ciutat de Roma, d'on el Papa és bisbe, sinó a tot el món catòlic.

V[modifica | modifica el codi]

Vade retro
Torna enrere.
Varium et mutabile semper femina
La dona és quelcom variant i canviant; vers de l'Eneida de Virgili.
Verba volant, scripta manent
Les paraules volen, els escrits romanen.
Vixerunt!
Han viscut; paraules atribuïdes a Ciceró en sortir de la presó on havien mort alguns dels principals conjurats en la Conspiració de Catilina.
Vox populi vox dei
Veu del poble, veu de Déu, rumor popular. Usat per fer referència que s'ha de respectar - o no - una cosa que està en boca de tothom.

Vegeu també[modifica | modifica el codi]

Referències[modifica | modifica el codi]

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Docosong/Locució llatina

Plantilla:Commonscat/categories

 1. «desiderata». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
 2. «Ibídem». Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
 3. «In extenso». Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.
 4. «In memoriam». Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana.